16.02.2018

Tối uống 2 lít rượu
Sáng nhấp 1 ly trà
Ngày nào cũng như thế
Lương y chẳng đến nhà

06.03.2018

06.03.2018

11.02.2018