08.06.2017

Cậu nằm xem film thì nó cũng chen ngồi hàng trước coi chung mới chịu. Khuyết mất góc màn hình. Con mất nết =)))

18893446_1652677234743109_1331398596428916961_n.jpg

02.08.2017

04.06.2017