01.06.2017

Người già, có thể chậm chạp, và nhất là hay quên. Nhưng không phải cái gì họ cũng quên. Có thứ họ luôn nhớ, chính là những người trẻ chịu lắng nghe họ.

04.06.2017

26.05.2017