26.05.2017

Sau 1 tuần miệt mài nghiên cứu dựng phim và kỹ xảo. Hắn mới nhận ra rằng, điện ảnh những nước lớn trên TG phát triển vì họ có nền công nghiệp phim người lớn hùng mạnh. Việt Nam muốn thành nước lớn, ắt phải làm phim người lớn... Không thể khác được.

01.06.2017

18.05.2017