25.02.2017

Coi hết Narcos series thích nhất câu này :D
"Tôi không phải là người giàu. Tôi nghèo đến nỗi chỉ có mỗi tiền".

10.05.2017

09.02.2016